fbpx
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
 1. TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ĎALEJ LEN „OBCHODNÉ PODMIENKY“) SÚ VYHOTOVENÉ V SÚLADE S USTANOVENIAMI ZÁKONA Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKY ZÁKONNÍK V PLATNOM ZNENÍ (ĎALEJ LEN „OBČIANSKY ZÁKONNÍK“), ZÁKONA Č. 250/2007 Z. Z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA A O ZMENE ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (ĎALEJ LEN „ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA“), A ZÁKONA Č. 102/2014 Z. Z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI TOVARU ALEBO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ZÁKLADE ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU ALEBO ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV PREDÁVAJÚCEHO A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V PLATNOM ZNENÍ (ĎALEJ LEN „ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI NA DIAĽKU“).
 1. PREVÁDZKOVATEĽOM INTERNETOVÉHO OBCHODU UMIESTNENÉHO POD DOMÉNOU GENESESTUDIO.COM JE PREDÁVAJÚCI:
TOROMAX S.R.O. IČO: 46827498 DIČ: 2023597840 SO SÍDLOM: UL. HÁJSKA Č. 9, 036 01 MARTIN, SLOVENSKO KONTAKTNÉ ÚDAJE: EMAIL: STORE@GENESESTUDIO.COM TELEFÓN: +421 915 978 030 WEB: WWW.GENESESTUDIO.COM (ĎALEJ LEN „PREDÁVAJÚCI“).
 1. TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚ VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI MEDZI PREDÁVAJÚCIM A FYZICKOU OSOBOU, KTORÁ JE ODBERATEĽOM TOVARU OD PREDÁVAJÚCEHO A UZATVÁRA KÚPNU ZMLUVU (ĎALEJ LEN „KUPUJÚCI“) PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA UMIESTNENÉHO NA WEBOVEJ STRÁNKE PREDÁVAJÚCEHO DOSTUPNEJ NA INTERNETOVEJ ADRESE WWW.GENESESTUDIO.COM (ĎALEJ LEN „INTERNETOVÝ OBCHOD“).
 2. SPOTREBITEĽOM JE FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI NEOBJEDNÁVA TOVAR PONÚKANÝ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU PRE ÚČELY JEHO ĎALŠIEHO PREDAJA INÝM OSOBÁM, ALEBO FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ PRI UZATVÁRANÍ A PLNENÍ KÚPNEJ ZMLUVY NEKONÁ V RÁMCI SVOJEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ALEBO VÝKONU ZAMESTNANIA ČI POVOLANIA.
 3. USTANOVENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK SÚ NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU KÚPNEJ ZMLUVY. ODLIŠNÉ DOJEDNANIA V KÚPNEJ ZMLUVE MAJÚ PREDNOSŤ PRED USTANOVENIAMI TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK.
 4. TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY A KÚPNA ZMLUVA SA UZATVÁRAJÚ V SLOVENSKOM JAZYKU.
II. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH
 1. INFORMÁCIE O TOVARE, VRÁTANE UVEDENIA CIEN JEDNOTLIVÉHO TOVARU A JEHO HLAVNÝCH VLASTNOSTÍ SÚ UVEDENÉ PRI JEDNOTLIVÝCH TOVAROCH V KATALÓGU INTERNETOVÉHO OBCHODU. CENY TOVARU SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DANE Z PRIDANEJ HODNOTY. CENA TOVARU NEZAHŔŇA NÁKLADY NA POŠTOVNÉ, KTORÉ HRADÍ KUPUJÚCI. CENY TOVARU ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI PO DOBU, PO KTORÚ SÚ ZOBRAZOVANÉ V INTERNETOVOM OBCHODE.
 2. PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO JEDNOSTRANNEJ ZMENY CIEN TOVARU A POŠTOVNÉHO. KONEČNÁ CENA TOVARU A POŠTOVNÉ SÚ PRE KUPUJÚCEHO UVEDENÉ V POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY. ZMENA CENY TOVARU SA NEVZŤAHUJE NA KÚPNE ZMLUVY UZATVORENÉ PRED ZMENOU CENY, BEZ OHĽADU NA TO, ŽE EŠTE NEDOŠLO K DODANIU TOVARU.
 3. V INTERNETOVOM OBCHODE SÚ ZVEREJNENÉ INFORMÁCIE O NÁKLADOCH SPOJENÝCH S BALENÍM A DODANÍM TOVARU. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH SPOJENÝCH S BALENÍM A DODANÍM TOVARU UVEDENÉ V INTERNETOVOM OBCHODE PLATIA LEN V PRÍPADE, KEĎ JE TOVAR DORUČOVANÝ V RÁMCI ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
 4. PRÍPADNÉ ZĽAVY Z KÚPNEJ CENY TOVARU NEMOŽNO NAVZÁJOM KOMBINOVAŤ, AK SA NEDOHODNE PREDÁVAJÚCI S KUPUJÚCIM INAK.
III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
 1. NÁKLADY VZNIKNUTÉ KUPUJÚCEMU PRI POUŽITÍ KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA DIAĽKU V SÚVISLOSTI S UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY (NÁKLADY NA INTERNETOVÉ PRIPOJENIE, NÁKLADY NA TELEFÓNNE HOVORY, ATĎ.) HRADÍ KUPUJÚCI SÁM.
 2. PRI ZADÁVANÍ OBJEDNÁVKY SI KUPUJÚCI VYBERIE TOVAR, POČET KUSOV TOVARU, A SPÔSOB PLATBY A DORUČENIA.
 3. PRED ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY JE KUPUJÚCEMU UMOŽNENÉ KONTROLOVAŤ A MENIŤ ÚDAJE, KTORÉ DO OBJEDNÁVKY VLOŽIL. OBJEDNÁVKU ODOŠLE KUPUJÚCI PREDÁVAJÚCEMU KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY KUPUJÚCIM SA TÁTO POVAŽUJE ZA ZÁVÄZNÚ. ÚDAJE UVEDENÉ V OBJEDNÁVKE SÚ PREDÁVAJÚCIM POVAŽOVANÉ ZA SPRÁVNE. PODMIENKOU PLATNOSTI OBJEDNÁVKY JE VYPLNENIE VŠETKÝCH POVINNÝCH ÚDAJOV V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI A POTVRDENIE KUPUJÚCEHO O TOM, ŽE SA OBOZNÁMIL S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
 4. BEZODKLADNE PO OBDRŽANÍ OBJEDNÁVKY ZAŠLE PREDÁVAJÚCI KUPUJÚCEMU POTVRDENIE O OBDRŽANÍ OBJEDNÁVKY NA EMAILOVÚ ADRESU, KTORÚ KUPUJÚCI V OBJEDNÁVKE ZADAL. TOTO POTVRDENIE SA POVAŽUJE ZA UZAVRETIE ZMLUVY. PRÍLOHOU POTVRDENIA SÚ AKTUÁLNE OBCHODNÉ PODMIENKY PREDÁVAJÚCEHO. KÚPNA ZMLUVA JE UZATVORENÁ POTVRDENÍM OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCIM NA EMAILOVÚ ADRESU KUPUJÚCEHO.
 5. V PRÍPADE, ŽE NIEKTORÚ Z POŽIADAVIEK UVEDENÝCH V OBJEDNÁVKE NEMÔŽE PREDÁVAJÚCI SPLNIŤ, ZAŠLE KUPUJÚCEMU NA JEHO EMAILOVÚ ADRESU ZMENENÚ PONUKU. POZMENENÁ PONUKA SA POVAŽUJE ZA NOVÝ NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY A KÚPNA ZMLUVA JE V TAKOM PRÍPADE UZATVORENÁ POTVRDENÍM KUPUJÚCEHO O PRIJATÍ TEJTO PONUKY PREDÁVAJÚCEMU NA JEHO EMAILOVÚ ADRESU UVEDENÚ V TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENKACH.
 6. VŠETKY OBJEDNÁVKY PRIJATÉ PREDÁVAJÚCIM SÚ ZÁVÄZNÉ. KUPUJÚCI MÔŽE ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU, DOKIAĽ NIE JE KUPUJÚCEMU DORUČENÉ OZNÁMENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCIM. KUPUJÚCI MÔŽE ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU TELEFONICKY NA TELEFÓNNOM ČÍSLE ALEBO PÍSOMNE NA EMAIL PREDÁVAJÚCEHO UVEDENÝ V TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENKACH.
 7. V PRÍPADE, ŽE DOŠLO K ZJAVNEJ TECHNICKEJ CHYBE NA STRANE PREDÁVAJÚCEHO PRI UVEDENÍ CENY TOVARU V INTERNETOVOM OBCHODE, ALEBO V PRIEBEHU OBJEDNÁVANIA, NIE JE PREDÁVAJÚCI POVINNÝ DODAŤ KUPUJÚCEMU TOVAR ZA TÚTO ÚPLNE ZJAVNE CHYBNÚ CENU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE KUPUJÚCEMU BOLO ZASLANÉ AUTOMATICKÉ POTVRDENIE O OBDRŽANÍ OBJEDNÁVKY PODĽA TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK. PREDÁVAJÚCI INFORMUJE KUPUJÚCEHO O CHYBE BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU A ZAŠLE KUPUJÚCEMU NA JEHO EMAILOVÚ ADRESU ZMENENÚ PONUKU. POZMENENÁ PONUKA SA POVAŽUJE ZA NOVÝ NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY A KÚPNA ZMLUVA JE V TAKOM PRÍPADE UZAVRETÁ POTVRDENÍM O PRIJATÍ KUPUJÚCIM NA EMAILOVÚ ADRESU PREDÁVAJÚCEHO.
 8. PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU ALEBO JEJ ČASŤ V PRÍPADE, AK
 • OBJEDNÁVKU NIE JE MOŽNÉ ZÁVÄZNE POTVRDIŤ (NAPR. NIE JE MOŽNÉ ODOSLAŤ AKCEPTÁCIU NA E-MAILOVÚ ADRESU, KTORÁ BOLA KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE ZADANÁ),
 • OBJEDNÁVKA JE NEÚPLNÁ ALEBO NEURČITÁ,
 • KUPUJÚCI NEREAGUJE NA PRÍPADNÚ VÝZVU PREDÁVAJÚCEHO, ALEBO
 • AK CELKOVÁ CENA ZA OBJEDNANÝ TOVAR VRÁTANE PRÍPADNÉHO POŠTOVNÉHO NEBOLA KUPUJÚCIM UHRADENÁ PREDÁVAJÚCEMU V LEHOTE PODĽA ČLÁNKU V. BOD 3 A/ALEBO 4 TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK.
IV. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU
 1. CENU TOVARU A NÁKLADY SPOJENÉ S DODANÍM TOVARU PODĽA KÚPNEJ ZMLUVY MÔŽE KUPUJÚCI UHRADIŤ NASLEDOVNÝMI SPÔSOBMI:
  • BEZHOTOVOSTNE PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET PREDÁVAJÚCEHO VEDENÝ VO VÚB BANKE Č. IBAN: SK55 0200 0000 0041 1418 6251,
  • BEZHOTOVOSTNE PREVODOM NA ÚČET PREDÁVAJÚCEHO PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNEJ BRÁNY CARD PAY,
  • DOBIERKOU V HOTOVOSTI PRI ODOVZDANÍ TOVARU,
 2. SPOLOČNE S KÚPNOU CENOU JE KUPUJÚCI POVINNÝ UHRADIŤ PREDÁVAJÚCEMU NÁKLADY SPOJENÉ S DODANÍM TOVARU V DOHODNUTEJ VÝŠKE. AK NIE JE ĎALEJ UVEDENÉ VÝSLOVNE INAK, ROZUMEJÚ SA ĎALEJ KÚPNOU CENOU AJ NÁKLADY SPOJENÉ S DODANÍM TOVARU.
 3. V PRÍPADE PLATBY V HOTOVOSTI JE KÚPNA CENA SPLATNÁ PRI PREVZATÍ TOVARU. V PRÍPADE BEZHOTOVOSTNEJ PLATBY JE KÚPNA CENA SPLATNÁ DO 24 HOD. OD UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY.
 4. V PRÍPADE PLATBY PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNEJ BRÁNY POSTUPUJE KUPUJÚCI PODĽA POKYNOV PRÍSLUŠNÉHO POSKYTOVATEĽA ELEKTRONICKÝCH PLATIEB, PRIČOM KÚPNA CENA MUSÍ BYŤ UHRADENÁ NAJNESKÔR DO 24HODÍN OD UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY.
 5. V PRÍPADE BEZHOTOVOSTNEJ PLATBY JE ZÁVÄZOK KUPUJÚCEHO UHRADIŤ KÚPNU CENU SPLNENÝ OKAMIHOM PRIPÍSANIA PRÍSLUŠNEJ ČIASTKY NA BANKOVÝ ÚČET PREDÁVAJÚCEHO.
 6. PREDÁVAJÚCI NEPOŽADUJE OD KUPUJÚCEHO VOPRED ŽIADNU ZÁLOHU ČI INÚ OBDOBNÚ PLATBU. ÚHRADA KÚPNEJ CENY PRED ODOSLANÍM TOVARU NIE JE ZÁLOHOU.
 7. AK KÚPNA CENA ZA OBJEDNANÝ TOVAR NEBUDE UHRADENÁ V PLNEJ VÝŠKE, VRÁTANE POŠTOVNÉHO, PREDÁVAJÚCI JE OPRÁVNENÝ ZASTAVIŤ ALEBO PRERUŠIŤ AKÚKOĽVEK DODÁVKU TOVARU KUPUJÚCEMU.
 8. TOVAR JE KUPUJÚCEMU DORUČENÝ:
 • NA ADRESU URČENÚ KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE,
 1. VOĽBA SPÔSOBU DODANIA SA VYKONÁVA POČAS OBJEDNÁVANIA TOVARU.
 2. OBJEDNANÝ TOVAR BUDE PREDÁVAJÚCIM VYEXPEDOVANÝ DO 3 DNÍ ODO DŇA PRIJATIA OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCIM, AK JE TOVAR ZASIELANÝ NA DOBIERKU. V PRÍPADE PLATBY KUPUJÚCEHO ZA OBJEDNANÝ TOVAR BEZHOTOVOSTNÝM PREVODOM NA UVEDENÝ BANKOVÝ ÚČET PREDÁVAJÚCEHO BUDE TOVAR VYEXPEDOVANÝ PREDÁVAJÚCIM AŽ PO UHRADENÍ CELEJ KÚPNEJ CENY VRÁTANE ĎALŠÍCH NÁKLADOV (NAJMÄ POŠTOVNÉ), A TO DO 3 DNÍ ODO DŇA UHRADENIA. V PRÍPADE PLATBY KUPUJÚCEHO ZA OBJEDNANÝ TOVAR BEZHOTOVOSTNOU PLATBOU PLATOBNOU KARTOU ALEBO PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNEJ BRÁNY BUDE TOVAR VYEXPEDOVANÝ PREDÁVAJÚCIM DO 3 DNÍ ODO DŇA UHRADENIA.
 3. NÁKLADY NA DODANIE TOVARU, V ZÁVISLOSTI NA SPÔSOBE ODOSLANIA A PREVZATIA TOVARU, SÚ UVEDENÉ V OBJEDNÁVKE KUPUJÚCEHO A V POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCIM. V PRÍPADE, ŽE JE SPÔSOB DOPRAVY DOHODNUTÝ NA ZÁKLADE OSOBITNEJ POŽIADAVKY KUPUJÚCEHO, NESIE KUPUJÚCI RIZIKO A PRÍPADNÉ DODATOČNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S TÝMTO SPÔSOBOM DOPRAVY.
 4. AK JE PREDÁVAJÚCI PODĽA KÚPNEJ ZMLUVY POVINNÝ DODAŤ TOVAR NA MIESTO URČENÉ KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE, JE KUPUJÚCI POVINNÝ PREVZIAŤ TOVAR PRI DODANÍ. V PRÍPADE, ŽE JE Z DÔVODOV NA STRANE KUPUJÚCEHO NUTNÉ TOVAR DORUČOVAŤ OPAKOVANE ALEBO INÝM SPÔSOBOM, NEŽ BOLO UVEDENÉ V OBJEDNÁVKE, JE KUPUJÚCI POVINNÝ UHRADIŤ NÁKLADY SPOJENÉ S OPAKOVANÝM DORUČOVANÍM TOVARU, RESP. NÁKLADY SPOJENÉ S INÝM SPÔSOBOM DORUČENIA.
 5. PRI PREVZATÍ TOVARU OD PREPRAVCU JE KUPUJÚCI POVINNÝ SKONTROLOVAŤ NEPORUŠENOSŤ OBALOV TOVARU A V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK ZÁVAD TÚTO SKUTOČNOSŤ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ PREPRAVCOVI. V PRÍPADE ZISTENIA PORUŠENIA OBALU SVEDČIACEHO O NEOPRÁVNENOM VNIKNUTÍ DO ZÁSIELKY MÔŽE KUPUJÚCI PREVZATIE ZÁSIELKY ODMIETNUŤ A MUSÍ IHNEĎ, NAJNESKÔR VŠAK V NASLEDUJÚCI PRACOVNÝ DEŇ PO DNI KEDY KUPUJÚCI ZÁSIELKU S TOVAROM ODMIETOL PREVZIAŤ, INFORMOVAŤ O TOM PREDÁVAJÚCEHO. PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDÁ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA TOVARE SPÔSOBENÉ DORUČOVATEĽOM.
 6. PREDÁVAJÚCI VYSTAVÍ KUPUJÚCEMU DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRU. DAŇOVÝ DOKLAD JE PRILOŽENÝ K DODÁVANÉMU TOVARU. KUPUJÚCI SÚHLASÍ, ABY BOL ALTERNATÍVNE PREDÁVAJÚCI OPRÁVNENÝ ZASLAŤ KUPUJÚCEMU ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU NA JEHO E-MAILOVÚ ADRESU.
 7. KUPUJÚCI NADOBÚDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU ZAPLATENÍM CELEJ KÚPNEJ CENY ZA TOVAR, VRÁTANE NÁKLADOV NA DODANIE, NAJSKÔR VŠAK PREVZATÍM TOVARU. ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÚ SKAZU, POŠKODENIE ČI STRATU TOVARU PRECHÁDZA NA KUPUJÚCEHO OKAMIHOM PREVZATIA TOVARU ALEBO OKAMIHOM, KEDY MAL KUPUJÚCI POVINNOSŤ TOVAR PREVZIAŤ, ALE V ROZPORE S KÚPNOU ZMLUVOU TAK NEUROBIL.
V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 1. KUPUJÚCI, KTORÝ UZAVREL KÚPNU ZMLUVU MIMO SVOJU PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ, AKO SPOTREBITEĽ, MÁ PRÁVO OD KÚPNEJ ZMLUVY ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU A BEZ AKEJKOĽVEK SANKCIE.
 2. LEHOTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PODĽA BODU 1. TOHTO ČLÁNKU OBCHODNÝCH PODMIENOK JE 14 DNÍ ODO DŇA PREVZATIA TOVARU. TOVAR SA POVAŽUJE ZA PREVZATÝ OKAMIHOM, KEĎ KUPUJÚCI, AKO SPOTREBITEĽ, ALEBO NÍM URČENÁ TRETIA OSOBA, S VÝNIMKOU DOPRAVCU, PREVEZME VŠETKY ČASTI OBJEDNANÉHO TOVARU.
 3. KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE V SÚLADE S USTANOVENÍM § 7 ODS. 6 ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI NA DIAĽKU NEMÔŽE OKREM INÉHO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY, PREDMETOM KTOREJ JE:
 • POSKYTNUTIE SLUŽBY, AK SA JEJ POSKYTOVANIE ZAČALO S VÝSLOVNÝM SÚHLASOM SPOTREBITEĽA A SPOTREBITEĽ VYHLÁSIL, ŽE BOL RIADNE POUČENÝ O TOM, ŽE VYJADRENÍM TOHTO SÚHLASU STRÁCA PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PO ÚPLNOM POSKYTNUTÍ SLUŽBY, A AK DOŠLO K ÚPLNÉMU POSKYTNUTIU SLUŽBY,
 • PREDAJ TOVARU ZHOTOVENÉHO PODĽA OSOBITNÝCH POŽIADAVIEK SPOTREBITEĽA, TOVARU VYROBENÉHO NA MIERU ALEBO TOVARU URČENÉHO OSOBITNE PRE JEDNÉHO SPOTREBITEĽA,
 • PREDAJ TOVARU, KTORÝ MÔŽE BYŤ VZHĽADOM NA SVOJU POVAHU PO DODANÍ NEODDELITEĽNE ZMIEŠANÝ S INÝM TOVAROM,
 1. PRE DODRŽANIE LEHOTY NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY MUSÍ KUPUJÚCI ODOSLAŤ AKÉKOĽVEK JEDNOZNAČNÉ VYHLÁSENIE VYJADRUJÚCE JEHO VÔĽU ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY A TO V STANOVENEJ LEHOTE PODĽA ODS. 2 ČLÁNKU VI TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK.
 2. PRE ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY MÔŽE KUPUJÚCI VYUŽIŤ VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY POSKYTOVANÝ PREDÁVAJÚCIM. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZAŠLE KUPUJÚCI NA EMAILOVÚ ALEBO DORUČOVACIU ADRESU PREDÁVAJÚCEHO UVEDENÚ V TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENKACH. PREDÁVAJÚCI POTVRDÍ KUPUJÚCEMU BEZODKLADNE PRIJATIE FORMULÁRA.
 3. KUPUJÚCI, KTORÝ ODSTÚPIL OD KÚPNEJ ZMLUVY, JE POVINNÝ VRÁTIŤ PREDÁVAJÚCEMU TOVAR NAJNESKÔR DO 14 DNÍ OD ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY. KUPUJÚCI PRI ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY ZNÁŠA NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU PREDÁVAJÚCEMU, A TO AJ V TOM PRÍPADE, KEĎ TOVAR NEMÔŽE BYŤ VRÁTENÝ PRE SVOJU POVAHU POŠTOU.
 4. AK ODSTÚPI KUPUJÚCI OD KÚPNEJ ZMLUVY, VRÁTI MU PREDÁVAJÚCI BEZODKLADNE, NAJNESKÔR VŠAK DO 14 DNÍ OD ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY, VŠETKY PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY VRÁTANE NÁKLADOV NA DODANIE, KTORÉ OD NEHO PRIJAL. PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ VRÁTIŤ KUPUJÚCEMU NÁKLADY, KTORÉ KUPUJÚCI VYNALOŽIL NA VRÁTENIE TOVARU PREDÁVAJÚCEMU PRI ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY. PREDÁVAJÚCI VRÁTI KUPUJÚCEMU PRIJATÉ PLATBY ROVNAKÝM SPÔSOBOM, AKÝ POUŽIL KUPUJÚCI PRI SVOJEJ PLATBE. PREDÁVAJÚCI SA VŠAK MÔŽE DOHODNÚŤ S KUPUJÚCIM NA INOM SPÔSOBE PLATBY, AK KUPUJÚCEMU V TEJ SÚVISLOSTI NEVZNIKNÚ ĎALŠIE NÁKLADY.
 5. AK KUPUJÚCI ZVOLIL INÝ, NEŽ NAJLACNEJŠÍ SPÔSOB DODANIA TOVARU, KTORÝ PREDÁVAJÚCI PONÚKA, VRÁTI PREDÁVAJÚCI KUPUJÚCEMU NÁKLADY NA DODANIE TOVARU VO VÝŠKE ZODPOVEDAJÚCEJ NAJLACNEJŠIEMU PONÚKANÉMU SPÔSOBU DODANIA TOVARU.
 6. AK ODSTÚPI KUPUJÚCI OD KÚPNEJ ZMLUVY, NIE JE PREDÁVAJÚCI POVINNÝ VRÁTIŤ PRIJATÉ PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY KUPUJÚCEMU SKÔR, NEŽ MU KUPUJÚCI TOVAR ODOVZDÁ ALEBO PREUKÁŽE, ŽE TOVAR PREDÁVAJÚCEMU ODOSLAL.
 7. TOVAR MUSÍ VRÁTIŤ KUPUJÚCI PREDÁVAJÚCEMU NEPOŠKODENÝ, NEOPOTREBOVANÝ A NEZNEČISTENÝ A AK JE TO MOŽNÉ, V PÔVODNOM OBALE. NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA TOVARE JE PREDÁVAJÚCI OPRÁVNENÝ JEDNOSTRANNE ZAPOČÍTAŤ PROTI NÁROKU KUPUJÚCEHO NA VRÁTENIE KÚPNEJ CENY.
 8. PREDÁVAJÚCI JE OPRÁVNENÝ ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY Z DÔVODU VYPREDANIA ZÁSOB, NEDOSTUPNOSTI TOVARU, ALEBO KEĎ VÝROBCA, DOVOZCA ALEBO DODÁVATEĽ TOVARU PRERUŠIL VÝROBU ALEBO DOVOZ TOVARU. PREDÁVAJÚCI O TOM BEZODKLADNE INFORMUJE KUPUJÚCEHO PROSTREDNÍCTVOM EMAILOVEJ ADRESY UVEDENEJ V OBJEDNÁVKE A VRÁTI V LEHOTE 14 DNÍ OD OZNÁMENIA O ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY VŠETKY PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY VRÁTANE NÁKLADOV NA DODANIE, KTORÉ OD NEHO NA ZÁKLADE ZMLUVY PRIJAL, A TO ROVNAKÝM SPÔSOBOM, PRÍPADNE SPÔSOBOM URČENÝM KUPUJÚCIM.
VI. DORUČOVANIE
 1. ZMLUVNÉ STRANY SI MÔŽU VŠETKU PÍSOMNÚ KOREŠPONDENCIU VZÁJOMNE DORUČOVAŤ OSOBNE, DOPORUČENE PROSTREDNÍCTVOM POŠTY, KURIÉRSKEJ SPOLOČNOSTI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ POŠTY.
 2. KUPUJÚCI DORUČUJE PREDÁVAJÚCEMU KOREŠPONDENCIU NA ADRESU UVEDENÚ V TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENKACH. PREDÁVAJÚCI DORUČUJE KUPUJÚCEMU KOREŠPONDENCIU NA ADRESU UVEDENÚ V JEHO ZÁKAZNÍCKOM ÚČTE ALEBO V OBJEDNÁVKE.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE KÚPNA ZMLUVA MEDZI PREDÁVAJÚCIM A KUPUJÚCIM SA UZATVÁRA NA DOBU URČITÚ, A TO ODO DŇA PRIJATIA OBJEDNÁVKY KUPUJÚCEHO PREDÁVAJÚCIM DO DŇA SPLNENIA SI VŠETKÝCH ZÁVÄZKOV ZMLUVNÝCH STRÁN, KTORÉ Z KÚPNEJ ZMLUVY VYPLÝVAJÚ.
 1. VŠETKY DOHODY MEDZI PREDÁVAJÚCIM A KUPUJÚCIM SA RIADIA PRÁVNYM PORIADKOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY. AK VZŤAH ZALOŽENÝ KÚPNOU ZMLUVOU OBSAHUJE MEDZINÁRODNÝ PRVOK, POTOM STRANY DOJEDNÁVAJÚ, ŽE VZŤAH SA RIADI PRÁVOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY. TÝMTO NIE SÚ DOTKNUTÉ PRÁVA SPOTREBITEĽA VYPLÝVAJÚCE ZO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.
 2. PREDÁVAJÚCI NIE JE VO VZŤAHU KU KUPUJÚCEMU VIAZANÝ ŽIADNYMI KÓDEXMI SPRÁVANIA V ZMYSLE USTANOVENIA § 3 ODS. 1 PÍSM. N) ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI NA DIAĽKU.
 3. VŠETKY PRÁVA K WEBOVÝM STRÁNKAM PREDÁVAJÚCEHO, NAJMÄ AUTORSKÉ PRÁVA K OBSAHU, VRÁTANE ROZLOŽENIE STRÁNKY, FOTIEK, FILMOV, GRAFIK, OCHRANNÝCH ZNÁMOK, LOGA A ĎALŠIEHO OBSAHU A PRVKOV, PATRIA PREDÁVAJÚCEMU. JE ZAKÁZANÉ KOPÍROVAŤ, UPRAVOVAŤ ALEBO INAK POUŽÍVAŤ WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO ICH ČASŤ BEZ SÚHLASU PREDÁVAJÚCEHO.
 4. PREDÁVAJÚCI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ZÁSAHOV TRETÍCH OSÔB DO INTERNETOVÉHO OBCHODU ALEBO V DÔSLEDKU JEHO POUŽITIA V ROZPORE S JEHO URČENÍM. KUPUJÚCI NESMIE PRI VYUŽÍVANÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU POUŽÍVAŤ POSTUPY, KTORÉ BY MOHLI MAŤ NEGATÍVNY VPLYV NA JEHO PREVÁDZKU A NESMIE VYKONÁVAŤ ŽIADNU ČINNOSŤ, KTORÁ BY MOHLA JEMU ALEBO TRETÍM OSOBÁM UMOŽNIŤ NEOPRÁVNENE ZASAHOVAŤ ČI NEOPRÁVNENE UŽIŤ PROGRAMOVÉ VYBAVENIE ALEBO ĎALŠIE SÚČASTI TVORIACE INTERNETOVÝ OBCHOD A UŽÍVAŤ INTERNETOVÝ OBCHOD ALEBO JEHO ČASTI ČI SOFTWÉROVÉ VYBAVENIE TAKÝM SPÔSOBOM, KTORÝ BY BOL V ROZPORE S JEHO URČENÍM ALEBO ÚČELOM.
 5. AK BUDE NIEKTORÉ USTANOVENIE OBCHODNÝCH PODMIENOK NEPLATNÉ, NEÚČINNÉ ALEBO NEVYMÁHATEĽNÉ, OSTATNÉ USTANOVENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK OSTÁVAJÚ V PLATNOSTI A ÚČINNOSTI. ZMLUVNÉ STRANY SA ZAVÄZUJÚ, ŽE NEPLATNÉ, NEÚČINNÉ ALEBO NEVYMÁHATEĽNÉ USTANOVENIE NAHRADIA NOVÝM USTANOVENÍM, KTORÉ BUDE PLATNÉ, ÚČINNÉ A VYMÁHATEĽNÉ, TAK, ŽE BY BOLO MOŽNÉ PREDPOKLADAŤ, ŽE BY HO ZMLUVNÉ STRANY BOLI POUŽILI, KEBY VEDELI O NEPLATNOSTI ALEBO NEÚČINNOSTI USTANOVENIA NAHRADZOVANÉHO.
 6. KÚPNA ZMLUVA VRÁTANE OBCHODNÝCH PODMIENOK JE ARCHIVOVANÁ PREDÁVAJÚCIM V ELEKTRONICKEJ PODOBE A NIE JE PRÍSTUPNÁ TRETÍM OSOBÁM.
 7. DOZOR NAD DODRŽIAVANÍM POVINNOSTÍ PREDÁVAJÚCEHO VYKONÁVA ORGÁN DOZORU NA ÚSEKU OCHRANY SPOTREBITEĽA – SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA (SOI) INŠPEKTORÁT SOI [*INŠPEKTORÁT SOI PRE KOŠICKÝ KRAJ, VRÁTNA 3, P.O.BOX A-35, 040 65 KOŠICE 1
ODBOR VÝKONU DOZORU: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA INŠPEKTORÁT SOI PRE ŽILINSKÝ KRAJ PREDMESTSKÁ 71, ŽILINA 1 ODBOR VÝKONU DOZORU TEL. NO. 041/763 21 30 FAX NO. 041/763 21 39
 1. ZNENIE OBCHODNÝCH PODMIENOK MÔŽE PREDÁVAJÚCI KEDYKOĽVEK JEDNOSTRANNE MENIŤ ČI DOPLŇOVAŤ. ZMENENÉ A DOPLNENÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NADOBÚDAJÚ ÚČINNOSŤ DŇOM UVEREJNENIA NA WEBSTRÁNKE INTERNETOVÉHO OBCHODU. TÝMTO USTANOVENÍM NIE SÚ DOTKNUTÉ PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKAJÚCE PO DOBU ÚČINNOSTI PREDCHÁDZAJÚCEHO ZNENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK.
 2. PRÍLOHOU OBCHODNÝCH PODMIENOK JE VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.
TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY NADOBÚDAJÚ ÚČINNOSTI DŇOM 01.09.2020. NA STIAHNUTIE: VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – DOCX VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – PDF

WHERE ARE YOU?

EU / Rest of the world

Czech Republic

10% OFF

Získej 10% slevu na svůj první nákup a buď první, kdo se dozví o našich nejnovějších produktech.

10% OFF

Děkujeme!

Zkontroluj svůj e-mail a najdi jedinečný slevový kód.